Opinia rzeczoznawcy majątkowego przy szacowaniu szkód łowieckich – czy warto?

Od 1 stycznia 2018 wchodzą w życie znowelizowane przepisy Prawa łowieckiego w zakresie szkód łowieckich. Wobec wprowadzonych zmian warto przyjrzeć się procedurze szacowania szkód łowieckich, a w szczególności przydatności opinii rzeczoznawcy.

Od zgłoszenia szkody łowieckiej do właściwego obwodu łowieckiego, przedstawiciel tego obwodu powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zgłoszenia, dokonać oszacowania szkód.

W terminie kolejnych 7 dni, zgłaszający szkodę (właściciel lub posiadacz gruntów rolnych), dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego ma prawo wnieść zastrzeżenia do treści  protokołu szacowana szkód.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń, w terminie kolejnych 7 dni, można przedstawić opinię rzeczoznawcy wpisanego na listę rzeczoznawców prowadzoną przez właściwą ze względu na miejsce wystąpienia szkody izbę rolniczą, który dokonał oględzin i oszacowania szkód.

 

Ale czy warto?

Kto poniesie koszty rzeczoznawcy?

Warto!

Po pierwsze –  żeby zastrzeżenia miały uzasadnioną podstawę i wywoływały wymierne skutki, niezbędna jest opinia rzeczoznawcy, który niezależnie od szacowania szkody przez przedstawiciela wojewody, wyceni powstałe szkody. Wycena przez niezależnego rzeczoznawcę jest o tyle istotna, że oszacowanie szkód musi nastąpić niezwłocznie, z uwagi np. na potrzebę zbioru plonów, czy przeprowadzenia zabiegu chemicznego. W przypadku ewentualnego sporu, po zbiorze plonów, niemożliwym będzie przeprowadzenie oględzin i ponowne szacowanie szkód.  Podstawę dochodzenia roszczeń stanowić będzie wówczas wyłącznie protokół szacowania szkód przez przedstawiciela wojewody. A w przypadku wniesienia zastrzeżeń, będzie to niekorzystne da poszkodowanego.

Po drugie – w przypadku gdy wojewoda w decyzji administracyjnej, uwzględni wielkość szkody zaproponowaną w opinii rzeczoznawcy, poszkodowanemu przez zwierzynę łowną przysługuje zwrot kosztów z tytułu wynagrodzenia za sporządzenie opinii rzeczoznawcy, która została uwzględniona.

Co więcej – w przypadku niezadowolenia z decyzji administracyjnej w przedmiocie odszkodowania, taka opinia rzeczoznawcy stanowić będzie przydatny dowód w postępowaniu sądowym.

 

Wymienione wyżej argumenty przemawiają za wywoływaniem opinii rzeczoznawcy w każdym przypadku, gdy pierwotne szacowanie szkody znacząco odbiega od rzeczywiście poniesionych szkód.

Podziel się tym wpisem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

dwa + 20 =