Ubezpieczenie dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób.

Od 14 października 2017 r. rodzice ubezpieczeni w KRUS mają prawo skorzystać z grupowego ubezpieczenia NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) i chorób dzieci.

Możliwość skorzystania z polisy występuje gdy:

  • dziecko nie ukończyło 16 roku życia,
  • dziecko pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi,
  • przynajmniej jeden rodzic lub opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników  KRUS w pełnym zakresie.

Przed zgłoszeniem szkody, należy uzyskać zaświadczenie z KRUS informujące, że rodzic lub opiekun prawny jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) w KRUS lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie kiedy nastąpiło zdarzenie.

Zgłoszenia szkody można dokonać za pomocą formularza, jednakże żeby świadczenie wypłacone przez Ubezpieczyciela odpowiadało rzeczywiście poniesionej szkodzie, należy bardzo dokładnie przygotować dokumentację medyczną z leczenia dziecka, oszacować i udokumentować koszty powstałe w związku ze zdarzeniem a także dokładnie opisać okoliczności powstania zdarzenia i jego przebieg.

Należy przede wszystkim pamiętać, że oszacowanie szkody przez Ubezpieczyciela nie jest ostateczne i w przypadku obiektywnego niezadowolenia z przyznanego świadczenia warto skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Podziel się tym wpisem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 + dwanaście =