Ziemia po zmarłym ojcu – czy muszę zapłacić podatek od spadku?

Nabycie gospodarstwa rolnego lub nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego przez dziedziczenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie z przepisem art. 4 Ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. zwolnieniu od tego podatku podlega:

  • nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha pod warunkiem, że gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia;
  • nabycie praw do wkładów w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych;
  • nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia

Należy pamiętać, że dla zachowania zwolnienia podatkowego dziedziczący powinien prowadzić to gospodarstwo rolne obejmujące wszystkie działki nabyte tytułem dziedziczenia i objęte zwolnieniem podatkowym przez okres 5 lat od dnia ich odziedziczenia. Zbycie działki objętej zwolnieniem podatkowym przed upływem okresu 5 lat, skutkować będzie utratą prawa do zwolnienia podatkowego w odniesieniu do tej działki, od której trzeba będzie uiścić podatek od spadków i darowizn.

Podziel się tym wpisem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

7 + 1 =