Umowa o pomocy przy zbiorach

Umowa o pomocy przy zbiorach – definicja

Przez umowę o pomocy przy zbiorach pomocnik rolnika zobowiązuje się do świadczenia pomocy przy zbiorach produktów rolnych takich jak chmiel, owoce, warzywa, tytoń, zioła i rośliny zielarskie, w określonym miejscu w gospodarstwie rolnika i przez określony czas, a rolnik do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc.

Umowa może obejmować takie czynności jak:

  • zbieranie  owoców, warzyw, tytoniu, chmielu, ziół lub roślin zielarskich;
  • usuwanie zbędnych części roślin;
  • klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych  owoców, warzyw, tytoniu, chmielu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.
Co należy zawrzeć w umowie? 
W umowie o pomocy przy zbiorach należy określić zakres wykonywanych czynności  przez pomocnika rolnika oraz dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach, jeżeli jest on inny niż dzień zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach.
Umowę należy zawrzeć się na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy przy zbiorach. Pomocnik rolnika przed zawarciem umowy o pomocy przy zbiorach zobowiązany jest złożyć oświadczenie o liczbie dni w danym roku kalendarzowym, przez jakie świadczył pomoc przy zbiorach, na podstawie umów o pomocy przy zbiorach zawartych z innymi rolnikami.

Umowa o pomocy przy zbiorach może obejmować maksymalny roczny czas jej trwania nie przekraczający 180 dni.

Każdej ze stron umowy o pomocy przy zbiorach przysługuje prawo wypowiedzenia umowy. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem dnia, w którym została wypowiedziana, chyba że strony w umowie postanowią inaczej.

Co odróżnia umowę o pomocy przy zbiorach od innych umów, to fakt, że wykonywanie czynności na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu pracy, a co za tym idzie, zwalnia rolnika od szeregu obowiązków, ograniczeń i formalności.

Obowiązki stron umowy

Pomocnik rolnika na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach zostaje włączony do systemu zabezpieczenia w KRUS. Rolnik odprowadza za niego składkę zdrowotną i wypadkową (łącznie nieco ponad 174 zł miesięcznie według obecnych stawek). Każdy rolnik, który zatrudni pomocnika na podstawie powyższej umowy, powinien zgłosić go do ubezpieczenia w KRUS w ciągu 7 dni od momentu zatrudnienia, a kwotę ubezpieczenia wpłacić do 15-go dnia kolejnego miesiąca. Pomocnik  musi natomiast zapłacić podatek dochodowy.

Rolnik jest obowiązany również do zapewnienia pomocnikowi rolnika odpowiednich narzędzi niezbędnych do świadczenia pomocy przy zbiorach a pomocnik rolnika jest obowiązany do osobistego świadczenia pomocy przy zbiorach.

 

Podziel się tym wpisem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

5 × 3 =